Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Lartiq TFI (d. Trigon TFI) stracił zezwolenie na wykonywanie działalności

05.11.2019 | analizy.pl
Źródło: Brian A Jackson / Shutterstock.com
KNF nałożyła na Lartiq TFI (do marca 2019 roku funkcjonujące pod nazwą Trigon TFI) 5 mln zł kary za naruszenia przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych. Komisja uznała naruszenia za rażące i cofnęła towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności

Jak czytamy w komunikacie KNF kara w wysokości 5 mln zł – co stanowi maksymalny ustawowy wymiar - została nałożona za:
- naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w związku z zarządzaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- naruszenie art. 45a ust. 4a ustawy w związku z nieprawidłowym wykonywaniem przez Towarzystwo bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych.

W związku z tym, że powyższe naruszenia Komisja uznała za rażące, cofnęła Lartiq TFI zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Sankcji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Naruszenia ustalone przez Komisję związane były z zarządzaniem przez Towarzystwo następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

Trigon Profit XIV NSFIZ2; Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ, Trigon Profit XXIV NSFIZ, Trigon Quantum Absolute Return FIZ 3, Trigon Quantum Neutral FIZ, Venture FIZ, Trigon Opportunity FIZ i Trigon XXI FIZ oraz

Trigon Profit XIV NSFIZ,  Trigon Profit XV NSFIZ, Trigon Profit XVI NSFIZ, Trigon Profit XVIII NSFIZ, Trigon Profit XX NSFIZ, Trigon Profit XXI NSFIZ, Trigon Profit XXII NSFIZ, Trigon Profit XXIII NSFIZ i Trigon Profit XXIV NSFIZ.
 
Warto zauważyć, że wydźwięk komunikatu jest bardzo zbliżony do tego, który pod koniec sierpnia br. KNF wystosowało w sprawie Saturn TFI. W obszernym komunikacie KNF czytamy, że Lartiq TFI nie wykonywał bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy. Choć Komisja nie wymienia owego „podmiotu” z nazwy, nie jest tajemnicą, że chodzi o GetBack. To ten windykator był serwiserem powyższych funduszy wierzytelności – co oznacza, że to GetBack zarządzał portfelami – był odpowiedzialny za bieżące działanie funduszu, ściąganie należności z wierzytelności itd. W związku z tym, że GetBack nie miał swojego towarzystwa, zgłaszał się do innych TFI, w tym do Lartiq, aby pod ich skrzydłami tworzyć fundusze zamknięte i sprzedawać ich certyfikaty klientom instytucjonalnym i indywidualnym.

KNF zarzuca Lartiq TFI, że m.in. ograniczyło się tylko do wykonywania czynności formalno-administracyjnych związanych z reprezentowaniem funduszy i pozostawiło GetBackowi pełną swobodę, pozwalają m.in. na nabywanie przez fundusze pakietów wierzytelności po cenie znacząco zawyżonej w stosunku do wartości godziwej nabywanych aktywów. Uwag ze strony Komisji było więcej, ale ich charakter dobrze oddaje następujacy wycinek komunikatu:

„Towarzystwo wykazało się brakiem odpowiedzialności i rzetelnej oceny skuteczności działań zarządzającego podejmowanych w ramach zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy sekurytyzacyjnych. W toku zarządzania tymi portfelami Towarzystwo nie dochowało należytej staranności i nie oceniło należycie ryzyka z tym związanego wykazując brak wymaganego profesjonalizmu. Brak należytego i bieżącego nadzoru Towarzystwa nad działalnością podmiotu zarządzającego, w szczególności brak monitoringu funkcjonowania podmiotu i realizacji nałożonych na niego obowiązków, uniemożliwiło odpowiednio wczesne zapobieżenie skutkom zagrażającym interesowi uczestników funduszy inwestycyjnych.”

Lartiq TFI traci umocowanie do reprezentowania funduszy. Obowiązki zarządzania i reprezentowania funduszy przejmuje ich depozytariusz. TFI przysługuje prawo odwołania się od decyzji KNF, co już zarząd spółki zapowiedział.

„W naszej ocenie nie zachodzą przesłanki, które mogłyby uzasadniać decyzję o nałożeniu takiej sankcji. Co więcej, takie działanie uderza przede wszystkim w klientów naszych funduszy. Dlatego zaskarżymy tę decyzję zgodnie z przewidzianymi procedurami" – czytamy w stanowisku zarządu TFI. "Chcielibyśmy przypomnieć, że Lartiq TFI jako pierwszy podmiot na rynku dokonał zamiany serwisera funduszy sekurytyzacyjnych z GetBack SA na nowe podmioty oraz dokonał szeregu działań naprawczych, w tym dokonał gruntownej przebudowy własnej organizacji, włączając w to zmianę zarządu TFI, który był odpowiedzialny za podpisanie umów z Getback" – czytamy dalej. 

TAGI:

kara nałożona przez KNFKNFLartiq TFITrigon TFI

Popularne


zobacz także

↑ na górę